Tuesday, October 23, 2012

Dutch MEP berates Vidal Quadras for threats against Catalonia, calls EU to act

You can watch the video of the declaration on this page at Vilaweb, in English (Traducció al català, gràcies a Joan Pujolar)

Statement by Dutch Member of the European Parliament, Derk J. Eppink, Vice President of the European Conservatives and Reformists Group


Mr. President. Let me first congratulate you, Mr. Barroso and Mr. Van Rompuy for the Nobel Peace Prize. Unfortunately, I cannot congratulate Mr. Vidal Quadras, Vice President of this Parliament.

On Spanish Television, he suggested to send the Guardia Civil to Catalonia to deal with moves toward Catalonian independence. This remark was utterly appalling. Let the Catalonians themselves vote on their future. Look at Primer Minister David Cameron with regard to Scottish independence. Cameron says, OK, let's have a referendum, in 2014. That's the way to go about it, Ladies and Gentlemen. Not the army, but democracy.

I order to explain his remarks, Mr. Vidal Quadras sent us a letter and makes it even worse. And here's the letter. Reading it, Mr. President, I had the impression that it had been drafted by General Franco himself! He calls Catalan independence "neither peaceful nor democratic", but what about him?

So, dear winners of the Nobel Peace Prize, what are you going to do about that? And Mr. Schulz, what are you going to do about it? Not so much, so far.

Mr. Schulz, you said, "Oh, Mr. Vidal Quadras just expressed his private opinion. He did not speak as a Vice President." But he did it. He was announced as Vice President and he's Vice President 24 hours a day, 7 days a week, isn't he?

So, Mr. President, please don't run away from reality. Call upon your president [sic] to apologize to this house, to apologize to the Catalan people, and to resign. He does not reflect the dignity of his position. he is not worthy of the Nobel Peace Prize, and I would say, “Señor Vidal Quadras: Vergüenza!”

[applause]

[Mr Schulz asks a question, not in English]

[Mr. Eppink continues] The only point I want to make is that I'm not interfering in the internal affairs of Spain but I do not approve of a remark of a Vice President of this Parliament suggesting the army should be spent to a province. So, put it up to the voters, and not to the army.

We know the history of the Guardia Civil, señor. You know it better than I do. So please stop about it. Let's talk about democracy and let the Catalonians decide themselves. Thank you.


Traducció al català, gràcies a Joan Pujolar:

MPE Holandès censura Vidal Quadras per amenaces a Catalunya, crida la UE a actuar


Podeu mirar el vídeo de la declaració en aquesta pàgina de Vilaweb, en anglès amb subtítols en català.

Declaració de Membre holandès del Parlament Europeu, Derk J. Eppink, Vice-president del Grup de Conservadors i Reformistes Europeus


Dr. President. Permeti’m d’antuvi felicitar-lo, al Sr. Barroso i al Sr. Van Rompuy, pel Premi Nobel de la Pau. Dissortadament, no puc felicitar el Sr. Vidal Quadras, Vice-president d’aquest parlament.

A la Televisió Espanyola, ell suggerí d’enviar la Guàrdia Civil a Catalunya per tal de contrarestar el moviment cap a la independència de Catalunya. Aquest comentari va ser del tot desgraciat. Deixem que els propis catalans votin el seu futur. Mireu el Primer Ministre David Cameron en relació a la independència d’Escòcia. Cameron diu “OK, fem un referèndum, el 2014.” Aquesta és la manera, senyores i senyors. No l’exèrcit, sinó la democràcia.

Per tal d’explicar els seu comentaris, el Sr. Vidal Quadras ens va enviar una carta que encara ho empitjora. I aquí tinc la carta. Llegint-la, Sr. President, em feia la impressió que l’havia escrita el mateix General Franco! Diu que la independència de Catalunya “no és ni pacífica ni democràctica”; però i ell què?

Per tant, estimats guanyadors del Premi Nobel de la Pau, què fareu davant d’això? I Sr. Schulz, què farà vostè davant d’això? Fins ara, no ha fet gaire res.

Sr. Schulz, vostè va dir “Oh, el Sr. Vidal Quadras només va expressar la seva opinió privada. No actuava com a Vice-president.” Però sí que ho va fer. Va ser presentat com a Vice-president i és Vice-president 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, no és així?

Per tant, Sr. President, no fugi de la realitat, si us plau. Exigeixi al seu president [sic] que es disculpi davant d’aquesta cambra, que es disculpi davant del poble català, i que dimiteixi. Ell no està a l’alçada de la dignitat del seu càrrec. No és mereixedor del Premi Nobel de la Pau, i vull dir el següent: “Señor Vidal Quadras: Vergüenza!”

[aplaudiments]

[El Sr. Schulz fa una pregunta, no en anglès]

[El Sr. Eppink segueix] L’única qüestió que vull aclarir és que no estic interferint en els afers interns d’Espanya; però que no aprovo el comentari d’un Vice-president d’aquest parlament que suggereix que s’hauria d’enviar l’exèrcit a una regió. Això es planteja als votants, no a l’exèrcit.

Coneixem la història de la Guardia Civil, señor. Vostè la coneix millor que jo. Per tant deixi estar aquest tema. Parlem de democràcia i deixem que els Catalans decideixin. Gràcies.

No comments:

Post a Comment