Thursday, September 26, 2013

A German think tank preparing for Catalan independence, as reported by TV3

Transcription in Catalan and translation into English below.The German Institute for International and Security Affairs is financed by the Bundestag and offers council to Angela Merkel's government. Some of its reports are confidential and deal with German interests in Syria or Iran. But, among the reports open to the public, one was written a few weeks ago about Catalonia which recommends that the Spanish government sit down to negotiations.

"If the tension rises in Catalonia, the countries that now say this is a Spanish internal affair will intervene and will insist that Madrid and Barcelona find a compromise and intensify the dialogue. This situation is still far off."—Kai Olaf-Land, German Foreign Affairs government advisor

If Catalonia becomes independent, it's recommended that the Cyprus model be applied in the reverse to avoid problems with the 500 German companies currently located in Catalonia.

“In Cyprus, the entire island is part of the EU but the EU legislation is only valid for the Greek portion. Spain would be a complete member of the EU but EU legislation would be valid not just in Spain but in practically the whole of the Iberian peninsula, and also in Catalonia.” —Kai Olaf-Lang

The shifting of internal borders in the EU is not inconceivable for the German government and they thus want to be prepared to know in each case how to best defend their interests.

Toni Cruanyes, TV3 in Berlin.

________

L'institut Alemany d'Afers Internacionals i de Seguretat està financiat pel Parlament i assessora el govern d'Angela Merkel. Alguns dels seus informes són confidencials sobre interessos alemanys a Síria o a l'Iran. Però entre els estudis oberts al públic, fa unes setmanes se n'ha redactat un sobre Catalunya en que recomana al govern espanyol que se segui a negociar.

"Si puja la tensió a Catalunya, els països que ara diuen que és un afer intern d'Espanya, intervindran i demanaran a Madrid i a Barcelona que busquin un compromís i intensi el diàleg. Aquesta situació encara és llunyana." —Kai Olaf-Lang, assessor govern alemany Afers Europeus

Si Catalunya s'independitza, es recomana que s'apliqui el model de Xipre a l'inversa per evitar problemes a les 500 empreses alemanyes radicades a Catalunya.

"A Xipre, tota l'illa és membre de la UE, però la legislació comunitària només és vàlida per a la part grecoxí [sic]. Espanya seria membre complet de la UE, però la legislació europea seria vigent no només a Espanya sinò a gairebé tota la península ibèrica, també a Catalunya."—Kai Olaf-Lang

Els moviments de fronteres a l'interior de la Unió Europea no són inimaginables pel govern alemany i per això volen estar preparats per saber en cada cas com defensar millor els seus interessos.

Toni Cruanyes, TV3 in Berlin  

No comments:

Post a Comment