Sunday, September 24, 2017

Statement from Catalan home affairs minister Joaquim Forn

Yesterday, reports in Madrid newspapers said that Spain was taking over Catalan police. Home Affairs Minister Joaquim Forn made a statement at 3pm to dispel the rumors:

“Good morning. This morning there was a meeting at the Head Prosecutor's office in Catalonia between the security forces and corps of the State, the Municipal Police of Barcelona and the Mossos d'Esquadra (Catalan police force). The legal department of the home affairs ministry is studying the edict in order to offer a legal response. In addition to the commander of the legal police, also present for the second time, was a high-ranking officer of the Spanish State Government, Mr. Diego Pérez de los Cobos, director of the Coordination and Studies of the Secretariat of State for Security of the Ministry.

As was explained yesterday by the home affairs Ministry, the Spanish state is attempting to apply Article 46 of Law 2/1985 regarding the Security Forces and Corps of the State in order to take over the direction of the Catalan police Mossos d'Esquadra.

We denounce this attempt to take over the Mossos d'Esquadra in the same fashion that we decry the attempt to take over the Catalan Government's finances. From the Catalan Government, we do not accept this interference from the State, since it bypasses all of the organs that the current legal framework has for coordinating security in Catalonia. The State is trying to direct police operations in Catalonia through a high-ranking official in the Spanish government and this is unacceptable.

Catalonia already has the organisms necessary to technically coordinate all of the actions of the police forces in Catalonia in the framework of the Security Board and that is what was explained in the meeting with the Prosecutor's Office.

The Catalan police Mossos d'Esquadra have explained in this meeting that they cannot accept, under the umbrella of the coordinator, an attempt to direct the corps. The Chief of the Mossos d'Esquadra corps has expressed the desire of the corps to not accept the coordination from the Spanish State representative. We ask for maximum calm from the citizenry because the Mossos d'Esquadra corps will never renounce the exercise of its responsibilities.”

Original in Catalan:

“Bon dia, aquest matí, s'ha celebrat una reunió a la Fiscalía Superior de Catalunya en la que han participat les forces i cossos de seguretat de l'Estat, la Guardia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Els serveis jurídics del Departament d'Interior estan estudiant aquest instrucció per tal de donar una resposta jurídica. A part del comandament de les policies judicials ha assistit també i per segona vegada un alt càrrec del govern de l'Estat espanyol, el senyor Diego Pérez de los Cobos, director del gabinet de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio.

Tal i com van avançar ahir des del Departament d'Interior, l'Estat espanyol pretén aplicar el Article 46 de la Llei 2/1985 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado per dirigir des de l'Estat els Mossos d'Esquadra.

Denunciem la voluntat d'intervenir als Mossos d'Esquadra tal i com s'ha fet amb les finances de la Generalitat de Catalunya. Des del Govern de la Generalitat, no acceptem aquesta ingerència de l'Estat perquè se salta tots els òrgans que el marc jurídic actual disposa per coordinar la seguretat a Catalunya. L'Estat pretén dirigir els operatius policials a Catalunya a través d'un alt càrrec del Ministeri del Govern espanyol i aquest és un fet inacceptable.

Catalunya ja disposa d'organismes per coordinar tècnicament les actuacions dels cossos policials de Catalunya en el marc de la Junta de Seguretat i així s'ha informat en la mateixa reunió a la Fiscalia.

Els Mossos d'Esquadra han explicat en aquesta reunió que no poden acceptar que sota el paraigües de la coordinació es pretengui dirigir el cos. El major del cos dels Mossos d'Esquadra ha expressat la voluntat del cos de no acceptar la coordinació del representant de l'Estat espanyol. Demanem molta tranquil·litat a la ciutadania perquè el cos dels Mossos d'Esquadra no renunciarà mai exercir les competències que li són pròpies.

Thank you very much. ”

No comments:

Post a Comment